Rashenny F.C. Open New Sports Hall

The Rashenny Committee at the opening of the new sports hall